Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

pomyloona
6884 3126 500
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viajointskurwysyn jointskurwysyn
pomyloona
2248 fac7
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaID ID

May 18 2019

pomyloona
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viakarmacoma karmacoma

March 10 2019

pomyloona

February 15 2019

pomyloona
6726 3409 500
Reposted frompunisher punisher viatomash tomash

May 21 2018

pomyloona

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

May 11 2018

pomyloona
3854 fe00 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viastrzepy strzepy

May 07 2018

pomyloona
7264 08b6 500
Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawa Muranów

May 06 2018

pomyloona
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme
pomyloona
4700 ea02
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn

April 22 2018

pomyloona
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme
pomyloona
Reposted fromewelina ewelina viaakrew akrew

April 18 2018

pomyloona
2689 7c9a
Reposted fromambermoon ambermoon viaowieczka owieczka

April 07 2018

pomyloona
8850 0a47 500
Reposted fromhagis hagis viaoversensitive oversensitive

April 05 2018

pomyloona
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaalensztajn alensztajn

April 01 2018

pomyloona
4880 ef01
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaSzczurek Szczurek
pomyloona
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viaowieczka owieczka

March 30 2018

pomyloona
Reposted fromPoranny Poranny viabamboocha bamboocha
pomyloona
Cozy Cabin in the woods
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabiru biru

March 20 2018

pomyloona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl